ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

welcome to Nikhom pattana Subdistrict Administrative Organization

 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
อบต.ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 45 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

 มีทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์   28   แนวทาง

1.                  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

                                1.1  ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนัก/มีจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ

    1.2  ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                    2.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา

                                  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                   2.1  จัดหาแหล่งลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาภายใต้อำนาจหน้าที่

                                   2.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น

                 2.3  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาโดยพัฒนากีฬาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศในระดับประเทศ

                              2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว

                              2.5  สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสู่ระบบอาเซี่ยน

                  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

 3.1  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อแก่ประชาชน

 3.2  พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนและผู้ป่วยเอดส์

  3.3  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   3.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืนและปัจจัย การผลิต ภาคการเกษตรสู่ตลาดสากล

   4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแขงให้เกษตรกรรายย่อย    ในภาคการเกษตร

   4.2  ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

   4.3 สร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตร

   4.4 พัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

   4.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

               5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

   5.1 รณรงค์ให้ประชาชนและภาคธุรกิจหันมาเสียภาษีในพื้นที่มากขึ้น

         เพื่อนำเงินดังกล่าวมาพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของจังหวัด

 5.2 ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้างปรับปรุง

       แหล่งท่องเที่ยวใหม่

              6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามศักยภาพ

                 ของแต่ละพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

 6.1  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม

      และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 6.2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนศาสนา

 6.3  ส่งเสริมอาชีพสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน

              7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 7.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ

 7.2  พัฒนาและปรับปรุง ให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ (น้ำ,ไฟฟ้า)

 7.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน

              8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         8.1  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

 8.2  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาล

 8.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

 8.4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.55.168
คุณเข้าชมลำดับที่ 930,437

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
การให้บริการ
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044   Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.