ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

 มีทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์   28   แนวทาง

1.                  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน

                                1.1  ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนัก/มีจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ

    1.2  ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                    2.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา

                                  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                   2.1  จัดหาแหล่งลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาภายใต้อำนาจหน้าที่

                                   2.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น

                 2.3  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาโดยพัฒนากีฬาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศในระดับประเทศ

                              2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว

                              2.5  สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสู่ระบบอาเซี่ยน

                  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

 3.1  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อแก่ประชาชน

 3.2  พัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนและผู้ป่วยเอดส์

  3.3  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   3.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 

    4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืนและปัจจัย การผลิต ภาคการเกษตรสู่ตลาดสากล

   4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแขงให้เกษตรกรรายย่อย    ในภาคการเกษตร

   4.2  ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

   4.3 สร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตร

   4.4 พัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค

   4.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

               5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

   5.1 รณรงค์ให้ประชาชนและภาคธุรกิจหันมาเสียภาษีในพื้นที่มากขึ้น

         เพื่อนำเงินดังกล่าวมาพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของจังหวัด

 5.2 ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อสร้างปรับปรุง

       แหล่งท่องเที่ยวใหม่

              6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามศักยภาพ

                 ของแต่ละพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

 6.1  สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม

      และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 6.2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในสังคมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนศาสนา

 6.3  ส่งเสริมอาชีพสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน

              7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 7.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ

 7.2  พัฒนาและปรับปรุง ให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ (น้ำ,ไฟฟ้า)

 7.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน

              8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         8.1  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

 8.2  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาล

 8.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

 8.4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.77.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 684,922

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0