hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 mart operation

 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 อำเภอนิคมพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาได้ร่วมจัดโครงการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ของอำเภอ และเพิ่มช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการตามหน่วยงานราชการ โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรม “ถนนสายบุญ” หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ ตลาดหนองบอน จากนั้นร่วมพิธีปกป้องสถาบัน และให้บริการต่างๆแก่ประชาชน พร้อมแจกถุงยังชีพ ณ ศาลากลางบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา พร้อมกันนั้นนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชาวบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งแจกถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนดังกล่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๑ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ผู้สูงอายุ  อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสามัคคีกัน ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของงานประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี (ช่วงที่ ๒) ในกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ "การดูแลสุขภาพดวงตาและการใช้น้ำตาเทียม" เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของดวงตาและการใช้น้ำตาเทียมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด) 
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2561          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยกองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง มาให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ห้องชากผักกูด 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เป็นการอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ให้กับสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย ซึ่งนับเป็นการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยสมุนไพร การนวด การจับเส้น และการกดจุด เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ห้องชากผักกูด)
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยชมรมแกนนำสุขภาพ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อร่วมมือกันป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 และวัดหนองบอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 การจัดประชาคมตำบลนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เสลา ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดการประชาคมหมู่บ้านตำบลนิคมพัฒนาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนเข้าใจ และการให้ความสำคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
 โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ณ ตำบลนิคมพัฒนา   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.30 น. เรือโทศตวรรษ  อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นิคมพัฒนา ข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดปกรณ์ธรรมราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เป็นการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในบางกรณีที่สามารถทำเองได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ห้องชากผักกูด)
   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยชมรมแกนนำสุขภาพ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อร่วมมือกันป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ วัดชากผักกูดและโรงเรียนชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ระยอง จัดโครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา   เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เท่าทัน เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ประโยชน์และโทษจากเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความสามัคคี รู้จักการเสียสละ  รู้จักอภัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฏหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง            เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแนวทางตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีซีซี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ปัญหาเชิงนโยบายการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ชากผักกูด)
      โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา         เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ขึ้น โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร. ธเนศ  ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เป็นวิทยาการในการบรรยาย เพื่อสร้้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี  ลดและขจัดความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความปรองดอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ชากผักกูด)
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่       ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้ ๑. นายสุรวัจน์  หมื่นพวง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๒. นายอรรฆสัณฑ์ จันทร์คงช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ๓. นางสาวภลดา เตียเฮี้ยว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๔. นายศุภฤกษ์  โคตรทอง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ๕. นางสาวณัฐภรณ์ ถมกระจ่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
         โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพื่อารทำงานอย่างมีความสุข เพื่อสร้างความปรองดองและความสามัคคีภายในหน่วยงานและชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายสนม มาลัยรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายสมรัก ไชยสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคมและสติปัญญา    โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแข่งขันประกวดความสามารถ kids talent กิจกรรมบ้านลม กิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน ๖ ฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา  
 ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)  
     โครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (เรื่อง การโอนกิจการประปาหมู่บ้าน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (เรื่อง การโอนกิจการประปาหมู่บ้าน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขึ้น เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)
      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางของการประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ตลาดหนองบอน) หมู่ที่ ๔ และช่วงสายจัดโครงการดังกล่าวและพิธีป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุดด้วยกัน ณ ศาลาเอนกประสงมาบขมิ้นพัฒนา หมู่ที่ ๗
               เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร่้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เจ้าของพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแล นายชุ่ม บุตรพันธ์ เพื่อมอบบ้านกาชาดดังกล่าว จำนวน ๑ หลัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕           ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับนายชุ่ม  บุตรพันธ์ อีกทั้งเหล่าการชาดจังหวัดระยอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้อีกด้วย

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.172.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 487,751

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort