hacked by TurkHackTeam Anka - UnderGround - Turan -Dirilis Timleri 18 mart operation

 

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เป็นการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในบางกรณีที่สามารถทำเองได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ห้องชากผักกูด)
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยชมรมแกนนำสุขภาพ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อร่วมมือกันป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ วัดชากผักกูดและโรงเรียนชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ระยอง จัดโครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา   เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เท่าทัน เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ประโยชน์และโทษจากเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความสามัคคี รู้จักการเสียสละ  รู้จักอภัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฏหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง            เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแนวทางตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีซีซี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ปัญหาเชิงนโยบายการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ชากผักกูด)
      โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา         เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ขึ้น โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร. ธเนศ  ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เป็นวิทยาการในการบรรยาย เพื่อสร้้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี  ลดและขจัดความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความปรองดอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ชากผักกูด)
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่       ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้ ๑. นายสุรวัจน์  หมื่นพวง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๒. นายอรรฆสัณฑ์ จันทร์คงช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ๓. นางสาวภลดา เตียเฮี้ยว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๔. นายศุภฤกษ์  โคตรทอง ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ๕. นางสาวณัฐภรณ์ ถมกระจ่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
         โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา          เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพื่อารทำงานอย่างมีความสุข เพื่อสร้างความปรองดองและความสามัคคีภายในหน่วยงานและชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายสนม มาลัยรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายสมรัก ไชยสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคมและสติปัญญา    โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การแข่งขันประกวดความสามารถ kids talent กิจกรรมบ้านลม กิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน ๖ ฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา  
 ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)  
     โครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (เรื่อง การโอนกิจการประปาหมู่บ้าน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (เรื่อง การโอนกิจการประปาหมู่บ้าน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขึ้น เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)
      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางของการประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ตลาดหนองบอน) หมู่ที่ ๔ และช่วงสายจัดโครงการดังกล่าวและพิธีป้องป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุดด้วยกัน ณ ศาลาเอนกประสงมาบขมิ้นพัฒนา หมู่ที่ ๗
               เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จัดโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร่้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เจ้าของพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแล นายชุ่ม บุตรพันธ์ เพื่อมอบบ้านกาชาดดังกล่าว จำนวน ๑ หลัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕           ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ให้กับนายชุ่ม  บุตรพันธ์ อีกทั้งเหล่าการชาดจังหวัดระยอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้อีกด้วย
 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงโดยส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน ณ วัดธรรมสถิต อำเภอเมือง จังหวัดระยองและทะเลสวนสน อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง
 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการของหมู่บ้านโดยส่งตัวแทนนำเสนอปัญหาและความต้องการ พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดทำแผนชุมชนประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ อีกด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ชากผักกูด) จำนวน ๑๐๐ คน
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
              วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัมนา ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ด้านและแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น ดังนี้ ๑.ด้านการบริหารจัดการ ๒.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔.ด้านการบริการสาธารณะ ๕.ด้านธรรมาภิบาล         ในการตรวจในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจนิเทศและหวังว่าการตรวจครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป
  โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐       เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ และโครงการน้อมนำพระราชกรณียกิจเทิดไท้องค์ราชันสมานฉันท์คนนิคมพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาและเพิ่มช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งในช่วงเช้าจัดกิจกรรมถนนสายบุญ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนาและช่วงสาย ณ ศาลาเอนกประสงค์คลองตาทัย ซอย ๔ หมู่ที่ ๖          ในการนี้ มีการมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไรและด้อยโอกาส จำนวน ๒ ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาด้วย
          โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา          ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาจัดโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเคลื่อนขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากวัดปกรณ์ธรรมาราม สู่วัดชากผักกูดและวัดหนองบอน พร้อมกับแห่เทียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ และถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม อีกทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
        กิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับประวัติความเป้นมาของประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับประวัติความเป้นมาของประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของวันเข้าพรรษา โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองและรองเจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.90.202.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 471,572

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort