ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 งานบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการให้แก่บุคลากรด้านการบริหารการศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ประจำเดือนมิถุนายน 2561     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ครั้งที่ 8ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยชมรมแกนนำสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเทียนหอม เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการแพทย์แผนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยนายประสงค์  เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการเเพทย์แผนไทย  ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีสภาวะเคร่งเครียดกับการทำงาน นั่งติดโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน จนหลายคนเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม(Office Syndrome) สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิเช่น หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ บางรายอาจมีอาการของหมอนรองกระดูกเคลื่อน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักดูด)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิาณุโลก และอบต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ชากผักกูด) 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๒ (คลองตาทัย) เพื่อรับรองการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และเรื่องที่เสนอใหม่ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน นั้น ในการนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน
         เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณขึ้น ที่ว่า "เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประชาชนได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..." วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกย์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปได้           ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อาทิ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาและประชาชน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 โครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำเดือนเมษายน 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรม “กินอย่างไร ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม” เป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำมาปฏิบัติตนช่วยลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ “สร้างสัมพันธ์ฉันและเธอ สร้างความสุขให้กับผู้สูงวัย” เป็นการเต้นรำประกอบเพลง และการพับดอกไม้ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมยามว่างและออกกำลังกายเบา ๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ประจำเดือนเมษายน 2561     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยชมรมแกนนำสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง เป็นการสอนรำวงมาตรฐานและกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อให้สมาชิกในชมรมได้ผ่อนคลาย และเป็นการออกกำลัยกายไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 อำเภอนิคมพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาได้ร่วมจัดโครงการ “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ของอำเภอ และเพิ่มช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการตามหน่วยงานราชการ โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรม “ถนนสายบุญ” หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ ตลาดหนองบอน จากนั้นร่วมพิธีปกป้องสถาบัน และให้บริการต่างๆแก่ประชาชน พร้อมแจกถุงยังชีพ ณ ศาลากลางบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา พร้อมกันนั้นนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชาวบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งแจกถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนดังกล่าว หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๑ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ผู้สูงอายุ  อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสามัคคีกัน ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของงานประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการปริญญาใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี (ช่วงที่ ๒) ในกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ "การดูแลสุขภาพดวงตาและการใช้น้ำตาเทียม" เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของดวงตาและการใช้น้ำตาเทียมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด) 
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2561          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำโดยกองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง มาให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ห้องชากผักกูด 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เป็นการอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ให้กับสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย ซึ่งนับเป็นการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยสมุนไพร การนวด การจับเส้น และการกดจุด เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ห้องชากผักกูด)
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยชมรมแกนนำสุขภาพ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อร่วมมือกันป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 และวัดหนองบอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 การจัดประชาคมตำบลนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เสลา ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดการประชาคมหมู่บ้านตำบลนิคมพัฒนาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนเข้าใจ และการให้ความสำคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา
 โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ณ ตำบลนิคมพัฒนา   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.30 น. เรือโทศตวรรษ  อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นิคมพัฒนา ข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดปกรณ์ธรรมราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา เป็นการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในบางกรณีที่สามารถทำเองได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ห้องชากผักกูด)
   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยชมรมแกนนำสุขภาพ และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อร่วมมือกันป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ วัดชากผักกูดและโรงเรียนชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
 โครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบ้านพักเด็กและเยาวชน จ.ระยอง จัดโครงการฝึกอบรม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสังคมเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา   เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เท่าทัน เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่กำลังเข้าถึงเยาวชนอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ประโยชน์และโทษจากเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความสามัคคี รู้จักการเสียสละ  รู้จักอภัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฏหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง            เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ.2555 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแนวทางตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีซีซี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ปัญหาเชิงนโยบายการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 (ชากผักกูด)

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.224.60.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 601,124

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort