ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีที่นิคมพัฒนา ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ชมรมแกนนำสุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ได้จัด "โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีที่นิคมพัฒนา ประจำปี 2561"   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ อาทิ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และความผิดปกติด้านสายตา เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัว
 โครงการชุมชนโรงงานรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนโรงงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยมีภาคโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน เพื่อให้ผู้ประกอบการ โรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และภาคประชาชนได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อให้เป็นการบูรณาการการสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนโรงงานและพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา อำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ภายในงานมีการบรรยายความรู้ หัวข้อ หลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง และหน่วยบริการของหน่วยงานในอำเภอนิคมพัฒนาให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับการบริการจากภาครัฐ และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔  
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ขึ้น เพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีได้ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๔ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ห้องชากผักกูด)  
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ กลไก และปรับฐานความคิดของบุคลากรให้มีจิตสำนึกสาธารณะ อีกทั้งสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจาก พ.ต.ท.จิระวัสส์  เชื้อจันทร์อัตถ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ (ปปท. เขต ๒ ชลบุรี) และพ.ต.ท.ยุทธศักดิ์ อินทรทรัพย์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท. ในหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ๑ (ชากผักกูด)  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ณ วัดวัฒนมงคลและวัดถ้ำเขาประทุน อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความสามัคคี และปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงาน ตามหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อื่นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการฝึกสมาธิในการใช้สติในการปฏิบัติงาน โดยพระอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดวัฒนมงคลและพระอาจารย์วัดเขาถ้ำประทุน อีกทั้งบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดวัดด้วย  
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชาวนิคมพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยชมรมแกนนำสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งครั้งนี้เป็นการสอนการทำน้ำมะระขี้นกซึ่งมีสรรพคุณมากมาย อาทิเช่น ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ความดันสูง โรคหอบหืด โรคกระเพาะอาหาร และบำรุงสายตา เพื่อให้สมาชิกได้ทราบประโยชน์และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นำทีมโดยนายประสงค์  เล็กโล่ง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยจัดกิจกรรมการทำตะกร้าอเนกประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสตรีตำบลนิคมพัฒนา ให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างการยอมรับ นำไปสู่การสร้างอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ห้องชากผักกูด) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็นวันที่จะให้เกียรติแม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแม่ “วันแม่” ของไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เช่น การแสดงจินตลีลาและบาสโลบ การมอบเกียรติบัตรแม่อายุยืน ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) พร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ วัด ชากผักกูด 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญประโชนย์ให้กับสาธารณะ ให้มีความสะอาดและจรรโลงใจในการเข้าวัดของสาธุชนทั้งหลาย ณ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง 
       ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง การสร้่างจิตสำนึกระลึกถึงพระคุณแม่ และฝึกสมาธิพัมนาจิตใจให้เบิกบาน กับผู้มาปฏิบัติธรรม พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อนึกถึงพระคุณของมารดาที่ให้การเลี้ยงดูและบทบาทของความเป็นแม่ พร้อมกับการบริหารจิตด้วยการนั่งสมาธิ โดยได้รับเกียรติจากพระปลัดบำเพ็ญ กิตติปาโล วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง และว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ณ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง 
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชากผักกูด 
 โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2561 ได้แก่ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีกิจกรรมการเจาะเลือดหาสารเคมีในเลือด การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และรณรงค์ปัญหายาเสพติดและไข้เลือดออก ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดยนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกๆคน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นิคมพัฒนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพสกนิกรชาวตำบลนิคมพัฒนา ร่วมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง โดย นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๖ รูป ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอการมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการจิตอาสา เราทําดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดลานวัด ล้างห้องสุขา รอบโบสถ์ เก็บขยะและวัชพืชต่างๆ ภายในวัดปกรณ์ธรรมาราม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ต่างช่วยกันทำความสะอาดด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างความสะอาดและความจรรโลงใจให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนวัดของการทำกิจตามประเพณีต่างๆ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตอย่างมีค่า โดยรับเกียรติจากพระใบฎีการธรรมรักษ์ จิรธมโม ณ วัดตาขัน  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ วัดปกรณ์ธรรมาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม ร่วมกับ สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตตำบลนิคมพัฒนา
 โครงการบ้านปลอดยุง ชุมชนปลอดโรคที่นำโดยยุงลายด้วยพืชสมุนไพรไล่ยุงประจำปี 2561                         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบ้านปลอดยุง ชุมชนปลอดโรคที่นำโดยยุงลายด้วยพืชสมุนไพรไล่ยุงประจำปี 2561 ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 สาย 11 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งจัดกิจกรรมดังนี้           1) บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรื่องโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ” คือ ไข้เลือดออก / ไข้ซิก้า / ไข้ปวดข้อยุงลาย และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรไล่ยุง บริเวณรอบบ้าน อาทิ  ตะไคร้หอม โหระพา สะระแหน่ กระเทียม มะกรูด           2) อบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ไล่ยุง ประกอบด้วย สเปร์ตะไคร้หอมสมุนไพรไล่ยุง / ลูกประคบสมุนไพรไล่ยุง / เทียนสมุนไพรไล่ยุง           3 ) ปลูกต้นตะไคร้หอม โดยนำร่องปลูกครัวเรือนละ 50 ต้น จำนวน 30 ครัวเรือน โดยพืชสมุนไพรไล่ยุ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.188.87
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,346

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort