ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยายน 2561  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 และเพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีความรวดเร็วเพื่อสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรร (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 3. การรับสมัคร 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044 666 285 หรือเว็บไซด์ www.sratong.go.th 3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารมายื่นในวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ (1)สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้อำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 2 ฉบับ (2)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ (3)สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (5) ใบรับรองแพทย์ รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ (6) ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9)กรณีผู้สมัครเป็นผู้ชาย) จำนวน 1 ฉบับ(7) เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ ทั้งนี้ สำเนาถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บทุกฉบับ 3.3 เงื่อนไขการสมัคร (1) ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆตามความเป็นจริงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร และยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ ซึ่งผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว และหากมีการปลอมแปลงเอกสาร ที่ใช้สมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย (2) ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ในจดหมายลงทะเบียนในเขตของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้ง หากมีการเปลี่ยนที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำสระทองทราบทันที 3.4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 100 บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 4.2 กำหนดทดสอบ “สมรรถนะ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 4.3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระทอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 5. หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรร หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใช้วิธีการประเมิน “สมรรถนะ” รายละเอียดปรากฏตาม ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้ 6. เกณฑ์การตัดสินการตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนน การประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 7. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7.1 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณีได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ(วัน เวลา ในการการสมัคร) 7.2 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง มีการเปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งดังกล่าวอีกและได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 7.3 ในกรณีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 8. การจ้างเป็นพนักงานจ้าง 8.1 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยจะดำเนินการจ้างก็ต่อเมื่อ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น 8.2 ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี เว้นแต่ผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
วันที่ประกาศ : 2561-05-11
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.219.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 668,749

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort