ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

 
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 กันยายน 2561  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
 ราคากลาง
663,800.00
 ซื้อเอกสาร
10 -17 กันยายน 2561
 ยื่นซอง
18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 ติดต่อสอบถาม
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา 038591084
 รายละเอียดข่าว

 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2  ตำบลบางคา

………………………………..

                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   มาตรา 103/7  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ.ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท  ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา   อำเภอราชสาส์น   จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป    ขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา จากบริเวณทางแยก

                                  ถนนพนมสารคาม - ราชสาส์น  ถึงบริเวณบ้านนายอำนาจ  สมบุญยิ่ง  ขนาดผิวจราจร

                                  กว้าง  6.00  เมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

                                 แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการ อบต.บางคา  

                                 กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

4. ราคากลางคำนวณ       ณ วันที่  31   สิงหาคม  2561     เป็นเงิน  663,800.- บาท (หกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1     แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2     แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    6.1  นางทัศนา        อู่ไพบูลย์สิน              รองปลัด  อบต.บางคา                        ประธานกรรมการ

    6.2  นายชาญกิตติ์   อู่ไพบูลย์สิน               หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางคา                กรรมการ

    6.3  นายนเรศ        วิจิตรจินดา              ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองยาว         กรรมการ

 

                                      

            จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน                                             ประกาศ    วันที่   4   เดือน   กันยายน   ..  2561 

           

 ( นางวรลักษณ์   รัตนา )

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

 


ไฟล์ประกอบ


ไฟล์ประกอบ


ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา
วันที่ประกาศ : 2561-09-07
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.92.190.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 670,469

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
99 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
Tel : 038-606421 , 038-877-044  Fax : 038-606421 , 038-877-044
Email : snp_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adana escort afyon escort alanya escort aydın escort bodrum escort bolu escort çeşme escort didim escort denizli escort erzincan escort erzurum escort fethiye escort düzce escort batman escort